In deel III van de »Berichte der Deutschen botanischen Gesellschaft” (Berlin, 1885) komt een hoogst belangrijk artikel voor van dr. B. FRANK, Hoogleeraar aan de Berlijnsche hoogeschool voor landbouw, met welk artikel ik de lezers van het »Album der Natuur” bekend wil maken, te meer omdat FRANK’s onderzoekingen op een merkwaardig geval van samenleven tusschen twee planten van onderscheiden soort betrekking hebben, op een onderwerp dus, waarop ik vroeger de aandacht dier lezers vestigde. De Minister van Landbouw in Pruisen had, om de teelt van truffels te bevorderen, den heer B. FRANK de opdracht gegeven, de levensvoorwaarden en de ontwikkelingsgeschiedenis dezer paddestoelachtige planten nauwkeurig te bestudeeren, meenende dat — wanneer eenmaal een uitvoerig theoretisch onderzoek aangaande de hier genoemde zaken mocht zijn in ’t werk gesteld — weldra middelen zouden kunnen worden gevonden om de truffelteelt meer rationeel, dus voordeeliger en op grooter schaal uit te oefenen.