Er zijn zekere schrijvers, wier namen met die van sommige wetenschappen in de voorstelling van allen verbonden zijn, die zich met de beoefening der letteren, al is het zelfs slechts oppervlakkig, bezig houden. Als voorbeeld hiervan kan PLINIUS dienen , wiens naam , zooals in den nieuweren tijd die van BUFFON , bijkans niet uitgesproken of gelezen kan worden , of men wordt onwillekeurig aan de Natuurlijke Historie herinnerd. Bij vele Fransche schrijvers wordt zelfs BUFFON bij voorkeur onder den titel van den Franschen PLINIUS vereerd. Men zou zich echter zeer bedriegen, wanneer men uit de algemeene bekendheid van den naam eens schrijvers ook de algemeene bekendheid, welke aan zijne geschriften ten deel viel, veronderstelde. Ik geloof althans, dat eenig berigt omtrent de werken van PLINIUS , al is het dan ook zeer beknopt en onvolledig, voor sommige lezers van het Album der Natuur niet geheel overtollig zal zijn.