Op den 14den April 1869 dreef eene donderbui uit het Z.O. opkomende over Amsterdam en ontlastte zich tusschen 5½ en 6 uur des namiddags in hevige bliksemstralen en regen. De bui hing zeer laag, zoodat de slag schier onmiddellijk, met geene tusschenruirnte van 1 seconde tijds, op drie achtereenvolgende bliksemstralen werd gehoord. Hij de derde en hevigste uitbarsting, sloeg de bliksem in het gebouw der maatschappij Felix Meritis in, en wel onder zulke zonderlinge verschijnsels, dat ik het belangrijk genoeg acht daarvan den lezers van het Album der Natuur een naauwkeurig verslag mede te doelen. Het gebouw bestaat uit een voor- en achtergedeelte. Het achtergedeelte verheft zich ver boven de omringende gebouwen en heeft van boven een plat dak met zwaar lood gedekt. De verschillende andere platten zijn eveneens met zwaar lood bekleed en vormen een schier onafgebroken geheel van eene aanzienlijke oppervlakte.