In den jaargang 1873 van dit maandschrift heb ik, op bl. 353, eene uitvoerige beschrijving gegeven van een merkwaardig geval van opgaanden bliksemstraal, voor eenige jaren in het station van den spoorweg te Antwerpen waargenomen, waarvan ik de bijzonderheden mondeling mocht vernemen van den Hr. M. MELSENS, hoogleeraar in de schei- en natuurkunde aan de Veeartsenijschool te Brussel, en lid van de Akademie van Wetenschappen aldaar. Bij die gelegenheid besprak ik met genoemden heer de wenschelijkheid van een eenvoudigen toestel om de richting van den elektrischen stroom bij bliksemstralen aan te duiden, dewijl er naar mijn bescheiden meening veel meer gevallen van zoogenaamde opgaande bliksems plaats grijpen, dan men vermeld vindt. In het begin van het jaar 1877 had ik weder het genoegen dien geleerde te ontmoeten en te vernemen dat door hem een klein eenvoudig werktuigje, onder den naam van Rhé-électromètre, was uitgedacht, waardoor men met zekerheid de richting der elektriciteit bij een bliksemslag, als ook de richting der elektrische aardstroomen in het algemeen, kan leeren kennen.