In antwoord op het artikel: de Ypenspintkever, medegedeeld door den heer H. J. MENALDA VAN SCHOUWENBURG in het Album der Natuur 1871 bladz. 31, is dienende, dat genoemd insect hier ter stede veel nadeel heeft toegebracht, en een tal van boomen reeds zijn weggenomen. Omtrent anderen, als vermoedelijk zullende worden aangetast, was besloten , deze bet zelfde lot te doen ondergaan, waren niet een tal van verzoeken, door honderden onderteekend, tegen genoemd besluit in verzet gekomen, om de gegronde reden, dat daardoor al de schaduw zoude weggenomen zijn. Als voorzorgsmaatregel werd aanbevolen, hetgeen op twee plaatsen in de provincie doeltreffend is aangewend, de aangetaste boomen met petroleum te bestrijken, wat hoegenaamd geen nadeel aan den groei der boomen veroorzaakt.