Reeds eenigen tijd geleden hebben nieuwsbladen en tijdschriften het bericht vermeld, dat den 29sten Juli ll., bij gelegenheid der laatste zoneklips, die voor een gedeelte van Noord-Amerika totaal was, Prof. WATSON, van Ann Arbor, in Michigan, er in geslaagd zou zijn, dicht bij de verduisterde zon ééne, wellicht twee planeten te ontdekken, wier loopbanen zonder eenigen twijfel binnen de loopbaan van Mercurius gelegen zouden zijn. Wij hebben van deze ontdekking nog geen bericht bekend gemaakt, daar er nog altijd eenige onzekerheid in de mededeeling van WATSON, vooral aangaande de tweede dezer planeten, overbleef. Door zijn laatste bericht echter wordt het zeer waarschijnlijk, dat werkelijk het zonnestelsel binnen de loopbaan der planeet Mercurius nog twee planeten bezit, wier bestaan tot nog toe wel vermoed, maar toch nog niet met zekerheid bewezen was.