De lezers van het Album kennen de belangrijke en uitvoerige artikelen, die dr. DOYER VAN CLEEFF weinige maanden over de luchtvaart schreef. In zijn naschrift kon hij nog kort melding maken van de eerste luchtreis op 9 Augustus 1884 door de fransche officieren RENARD en KREBS voor rekening van hunne regeering ondernomen. Het was de eerste maal, dat een luchtballon met eigen beweging ¹ terug voer naar de plaats, waar hij was opgestegen. Weldra — op 12 September — volgde een tweede proeftocht, waarbij de machine echter plotseling onklaar werd, en de reis volkomen mislukte. De reizigers hadden gewenscht van uit Meudon de N.O. gelogen Place de la Concorde te bereiken, maar werden door den wind medegesleept naar het Z.W. gelegen Vélizy. Den 8sten November eindelijk werden nog twee tochten volbracht, welke wederom naar wensch slaagden. Sedert zijn nog geen verdere reizen gemaakt.