In het opstel over ontplofbare stoffen, onlangs in dit tijdschrift geplaatst ¹ wordt ook petroleum genoemd als een stof, die tot ontploffingen aanleiding kan geven. Met het oog op de strekking van dat opstel mocht de petroleum er slechts een bescheiden plaats innemen. Er kon daar slechts gewezen worden op het gevaarlijke karakter der ruwe petroleum en op de wettelijke maatregelen te dezen opzichte genomen. De vraag, of wij de geraffineerde petroleum dagelijks zonder gevaar in onze lampen kunnen branden, wil ik iets uitvoeriger trachten te beantwoorden , nu de redactie mij de gelegenheid geeft nog een woord aan het vroeger gezegde toe te voegen. Het geldt hier een praktisch belang bij uitnemendheid. Bijna in elke huishouding wordt petroleum gebruikt. Algemeene bekendheid met hetgeen op dit gebied omgaat is wenschelijk. Zij kan zoowel noodelooze vrees als ongemotiveerde gerustheid doen verminderen en den verbruiker den weg wijzen, om zelf mede te werken tot het verkrijgen van de grootst mogelijke veiligheid. De hoogleeraar V.D. BURG deed dit reeds in 1880 in een opstel, in Isis, maandblad voor natuurwetenschap, geplaatst. Zijn oordeel steunde op de uitkomsten van zeer belangrijke eigen onderzoekingen, waarop wij in het volgende terugkomen.