Den lezers van het Bijblad van dit Album zijn herhaaldelijk mededeelingen aangaande osmotische drukking, splitsing in ionen, isotonische oplossingen enz. onder de oogen gekomen. Zij hebben ongetwijfeld den indruk gekregen, dat er in de laatste jaren op het gebied van natuur- en scheikunde veel belangrijks werd tot stand gebracht. Het mag echter betwijfeld worden of de bedoelde, op zich zelf staande, mededeelingen voldoende zullen wezen, om hen, die — zonder geheel vreemdeling te zijn op natuurkundig gebied — zich niet bepaald aan natuurstudiën wijden, inzicht te geven in den gang der nieuwe denkbeelden. Met het oog daarop mag een poging, om de ontdekkingen van den laatsten tijd op het gebied der zoogenaamde natuurkundige scheikunde in populairen vorm uiteen te zetten, geen nuttelooze arbeid genoemd worden. In een Nederlandsch tijdschrift is zij bijzonder op haar plaats, omdat onze natuurkundigen V. ’T HOFF, V. D. WAALS, DE VRIES en ENGELMANN aan de spits der beweging staan en de laatsten als physiologen medewerken tot de oplossing der bedoelde zuiver schei- en natuurkundige vraagstukken. In het buitenland zijn het vooral OSTWALD, ARRHENIUS, PLANCK en PFEFFER , die in dezen kring van onderzoekingen op den voorgrond zijn getreden.