Voor den tweeden dag gaf het programma het vaststellen van moleculairgewichten door bepaling van vriespuntsdaling en van kookpuntsverhooging en de bepaling van het electrisch geleidingsvennogen en van reactie-snelheden. De laatsten werden wel besproken, doch door geen der laboranten praktisch in behandeling genomen, zoodat ze hier met stilzwijgen voorbij gegaan worden. Des te ijveriger werd er aan de bepaling van het moleculairgewicht volgens de verschillende methoden gewerkt. Het is bekend, dat het oplossen van vaste stoffen in vloeistoffen ten gevolge heeft, dat de laatsten eerst bij een temperatuur vast worden, welke lager ligt dan die, waarbij het verschijnsel zich bij de zuivere vloeistof vertoont. Nu is het uitgemaakt, dat het bij niet te groote concentraties in ’t algemeen in beide gevallen de zuivere vloeistof is, waarvan zich een gedeelte in den vasten toestand afscheidt.