De eerste aflevering is verschenen van een zeer belangrijk werk, dat reeds door prof. TJADEN MODDERMAN in dit tijdschrift is aangekondigd.¹ De hoogleeraar noemt het een aanwinst voor de chemische literatuur en roemt de helderheid, waarmede het geschreven is. Ongetwijfeld zal het den beoefenaars der physische scheikunde in hooge mate welkom zijn. Zelfs zij, die The Phase Rule