Het standaardwerk, dat prof. Bakhuis Roozeboom bezig is te schrijven, is voor eenigen tijd weder een stap tot de voltooiing genaderd. Een vrij lijvig boekdeel is verschenen — het erster Teil van het zweites Heft — waarin het eerste gedeelte van de stelsels met twee componenten behandeld wordt. Schrijver dezes besprak het »erstes Heft” in dit tijdschrift. ¹) Hij wenscht de aandacht der lezers nu bij den inhoud van het »zweites Heft” te bepalen. Te dien einde wil hij uit den rijken inhoud een greep doen, die later wellicht door een tweeden gevolgd zal worden. Tot goed begrip van de zaak ga een korte recapitulatie vooraf. Een stofmassa, in al haar deelen homogeen van samenstelling en eigenschappen en gelijk van temperatuur en drukking heet een phase. Het geringste aantal bestanddeelen, waaruit men haar kan opbouwen, heet het aantal der componenten. Water is een phase met één component, een zoutoplossing is er een met twee componenten. Zulk een phase kan slechts onder bepaalde omstandigheden blijven bestaan.