Het is thans 200 jaren geleden, dat benjamin franklin te Boston in Amerika geboren werd. De Redactie van het Album meende bij deze gelegenheid den man te moeten herdenken, die niet hel minst als natuuronderzoeker een sieraad van zijn eeuw is geweest. Aan het verzoek der Redactie, tot mij gericht, om met het oog daarop het beeld van den persoon en het leven van franklin te willen ontwerpen, meende ik te moeten voldoen. Dit is de oorsprong van onderstaand opstel. Het spreekt van zelf, dat in een tijdschrift als dit de natuuronderzoeker franklin op den voorgrond moet komen; evenwel niet in die mate, dat een schets van den geheelen mensch achterwege mag blijven, al kunnen de maatschappelijke en staatkundige werkzaamheid meer aangeduid dan beschreven worden. Trouwens er zou een geheel boek noodig zijn, om slechts een eenigszins volledig beeld te geven van een figuur zoo forsch en veelzijdig als die van benjamin FRANKLIN; een man van de daad en van de gedachte, staatsman, sociale hervormer en wijsgeer, wiens groote naam de geheele laatste helft der 18de eeuw vervulde; om een leven, zoo vol en zoo rijk als het zijne, naar behooren te schetsen.