Waarschijnlijk door den groeten opgang, dien de uitvinding der Geer. Lumière den laatsten tijd heeft gemaakt, hebben de Amerikanen Mr. John H. Powrie en Miss Florence Warner gemeend, hunne resultaten op het gebied der kleurenphotographie reeds nu te moeten mededeelen, al komen hun platen nog niet in den handel voor. Hoewel Povvrie eigenlijk degeen is, die zich met de oplossing van het vraagstuk heeft bezig gehouden, — 10 jaar heeft hij er aan besteed, — was het Miss Warner, die hem, een oud vriend van haar familie, financieel in staat stelde zijn onderzoekingen voort te zetten, die de grootste belangstelling aan den dag legde en die hem geregeld bij zijn proeven assisteerde.