Van de Wester-afdeeling van Borneo, aldaar populair onder den naam van » Westkust” bekend, bestond tot voor weinige jaren alleen eene overzichtskaart op de schaal 1 : 500.000 , in 1870 samengesteld door CARLINSKY VON CARLOWITZ, welke, hoe verdienstelijk ook, in verband met de geringe gegevens en hulpmiddelen, waarover toenmaals voor samenstelling en reproductie beschikt kon worden, thans niet meer aan de behoefte voldoet. Die kaart geeft dan ook slechts eene zeer oppervlakkige voorstelling van een gewest, dat in uitgestrektheid het geheele eiland Java verre overtreft.