Onder het hoofd »Iets over de middelen van beveiliging tegen het gevaar van telefoongeleidingen” heeft dr. MAURITUS SNELLEN in Aflevering I 1887 van het Album der Natuur een artikel geschreven, waaromtrent wij het volgende in het midden wenschen te brengen. Dr. SNELLEN beweert terecht, dat »in de lucht gespannen draden »een rol spelen bij de ontladingsverschijnselen van een onweer.” Dit doen evenwel niet alleen de in de lucht gespannen draden, doch ook alle electriciteit geleidende voorwerpen, welke met den grond in eenige electrische gemeenschap staan. Maar niet slechts, de geleidende voorwerpen, welke onmiddellijk aan de lucht zijn blootgesteld, ook de geleiders, welke zich in den grond bevinden, zooals kabels, metalen buizen, enz., kunnen van invloed zijn bij ontladingen van electriciteit niet hooge spanning. Dat zulke ontladingen onder bepaalde omstandigheden gevaar of schade kunnen aanbrengen is van algemeene bekendheid, en het zou mitsdien onverantwoordelijk zijn, wanneer men, in die omstandigheden verkeerende, geen voorzorg nam om het gevaar zooveel mogelijk afteweren.