Reeds drie en een half jaar zijn verloopen sedert de Nederlandsche afdeeling van het internationaal poolonderzoek gedurende 1882—83, op vaderlandschen bodem terugkeerde. De lezers van het Album der Natuur waren vroeger in de gelegenheid om door twee stukken van de hand van wijlen prof. HARTING, nl. »Eene belegering der Poolstreek” (jaargang 1881) en »Het internationaal onderzoek der Poolstreek” (jaargang 1882) met het doel dezer belangrijke onderneming kennis te maken.