Dat caoutchouc zich gedurende de laatste jaren aanmerkelijk in de industrieels wereld op den voorgrond gedrongen heeft en nu een onmisbaar product voor tal van nieuwe uitvindingen geworden is, zal door weinigen meer worden betwijfeld. Niet alleen zou de toepassing der electriciteit feitelijk onmogelijk wezen zonder ’t isoleeren der draden door middel van India rubber, maar bovendien worden jaarlijks ook honderden nieuwe gebruikswijzen aan de lange lijst van het nut van rubber toegevoegd. Vooral in de Vereenigde Staten van Amerika verleent het Gouvernement onophoudelijk patenten, waarbij caoutchouc onontbeerlijk is. De aanvraag neemt daar dan ook volgens de statistiek met zes millioen pond ’sjaars toe. Dat in zoo’n groot en snel groeiend land, waar de ondernemingsgeest zoo diep in de bevolking is ingeworteld, alles op enorme schaal uitgevoerd wordt, is licht te begrijpen. Verleden jaar verwerkte één enkele Maatschappij van overschoenen bijvoorbeeld een hoeveelheid ter waarde van dertig millioen dollar. Paarden beslaat men tegenwoordig met hoefijzers, gedeeltelijk uit caoutchouc bestaande; de steeds meer in gebruik komende automobielen zoowel als rijwielen, en ook vele rijtuigen, moeten van rubberbanden voorzien worden. Geen stoomschip, geen wagon of locomotief en geen fabriek die stoomkracht gebruikt, kan buiten dit artikel. Ook de heelkunst en het tandmeestersvak hebben het volstrekt noodig, terwijl de hoeveelheid gebruikt voor het vervaardigen van vloermatten, rollen voor typewriters, tapijtenvegers, stempels en speelgoed, benevens voor tal van andere artikelen, enorm is.