`t Behoort zeker tot do zeldzaamheden als een dief een roover vangt en de eerste den laatsten aan de bevoegde autoriteit aflevert. Een dusdanig geval, dat mij ter kennis is gekomen, wensch ik aan de lezers van het “Album der Natuur” meê te deelen. Op het erf van Mevrouw de Douairière Baresse VAN KRETSCHMAR te Ellecom leeft een raaf, die ongeveer een jaar oud is, vreedzaam en rustig onder de kippen, misschien nu en dan den haan een handje helpende om de orde te bewaren. De zoon van genoemde dame, leerling der 5e klasse van de Hoogere Burgerschool alhier, had vroeger dien raaf in eene kooi gehouden; daar hij echter wat lastig werd, had hij hem de vrijheid weer gegeven. De raaf verkoos echter niet van die vrijheid te profiteeren, althans hij trachtte vriendschap te sluiten met de kippen van het erf, en sedert hem dit gelukt is, wandelt hij onder de kippen rond alsof ook hij eene hen was. Op den 17den Februari jl. zou hij blijken geven dat die vriendschap gemeend was. Op dien dag dan (ongeveer tegen 12 uur) kwam een hongerige buizerd (Buteo vulgaris) uit een naburig bosch op het erf gevlogen. De vorst, de schrale noord-oostenwind en de geleden honger hadden hem zeker verlokt om, tegen zijne gewoonte in, een aanval te wagen op het pluimgedierte.