Zeldzaam zal men een over het Spiritisme handelend boek ontmoeten of met ophef vindt men er vermeld, dat de natuuronderzoekers WALLACE en CROOKERS aanhangers zijn van die leer en door vele experimenten de waarheid der feiten, welke door de Spiritisten worden meêgedeeld, hebben gestaafd. Gewoonlijk worden bij die gelegenheid de natuuronderzoekers in het algemeen op eenige liefelijkheden onthaald, omdat zij het Spiritisme geen ernstig onderzoek hebben waardig gekeurd, of, als door natuurkundigen een onderzoek wordt ingesteld en dit onderzoek niet precies volgens de wenschen der Spiritisten uitvalt, wordt er geschimpt en gescholden en de hoeren WALLACE en CROOKES worden weer als tegenwicht voor den dag gehaald. In Mei van het vorige jaar werd in Petersburg eene commissie gevormd, grootendeels uit beoefenaars der natuurwetenschappen en geleerden van naam samengesteld, die zich ten doel stelde de verschijnselen van het Spiritisme te onderzoeken. Eenige mediums, door de voorstanders van het S. voor deze gelegenheid uitgezocht, zouden aan de proefnemingen en vooral aan de contrôle dezer heeren worden onderworpen. Maar geen enkel der mediums hoeft bewezen eene zoogenaamde geheimzinnige kracht te bezitten, waardoor hij met de geestenwereld in verbinding was. Volgens het onlangs opgemaakt on uitvoerig rapport is de conclusie der commissie: “Op grond van alles wat wij gehoord en gezien hebben zijn wij eenstemmig van oordeel: de spiritistische verschijnselen zijn òf onbewuste bewegingen òf vooraf beraamd bedrog, òf de leer van het Spiritisme is bijgeloof.” Het is mij niet bekend of deze commissie elk der soorten van mediums, die er bestaan — en zij zijn legio — heeft onderzocht; ik vermoed, dat de onbewuste bewegingen en het vooraf beraamd bedrog hoofdzakelijk wijzen op de physieke mediums. Een physiek medium is gewoonlijk het middel waardoor de “Spirits” in de gelegenheid worden gesteld, tafelschellen te doen bewegen, harmoniums of accordeons te bespelen, ringen te verplaatsen enz., verschijnselen die tot de lagere sfeeren van de spiritistische “wetenschap”(?) behooren.