In een tijdschrift, dat zich ten doel stelt resultaten van wetenschappelijk onderzoek in wijderen kring bekend te maken, zijn vooral die opstellen aantrekkelijk, welke verslag geven van reeksen waarnemingen, die reeds eenigermate een afgesloten geheel vormen. Zij stellen in staat een bepaald gebied te overzien waar, hoeveel er dan nog moge te ontginnen zijn, het reeds verkregene althans eenigszins kan aanwijzen, welke vruchten verder mogen verwacht worden. Tot een zoodanig punt is men, naar het mij schijnt, gekomen bij het kunstmatig voortbrengen van lage temperaturen en ik heb in de volgende regelen getracht een overzicht te geven van hetgeen gedurende de laatste jaren op dit gebied verricht is. Bij het streven naar het bereiken van lage temperaturen werd men steeds verder gedreven door het doel, dat men beoogde: het vloeibaar maken van de zoogenaamde permanente gassen; maar evenzeer was ieder gas, dat men had leeren verdichten, weer uitgangspunt voor het verkrijgen van nog lagere temperaturen.