Een tijdschrift als het “Album der Natuur” kan door het opnemen van kritieken slechts ontsierd worden en zoude gewis, wanneer dit dikwijls voorkwam, groot gevaar loopen zijn doel te missen. Wanneer de Redactie mij dus een paar bladzijden afstaat om enkele opmerkingen omtrent de bovengenoemde opstellen in het midden te brengen, dan zie ik daarin een bewijs dat zij het bizondere belang van het in die stukken ook behandelde hygienisch vraagstuk inziet en de wenschelijkheid erkent om dit van alle zijden te bezien. Alleen toch voor zoo verre betreft de hygienische strekking wensch ik enkele bedenkingen te maken en allereerst aan den geërden schrijver zelven, maar voorts ook aan de lezers van het Album, ter overweging aan te bieden.