Voor den waren dierenvriend heeft het houden van dieren in zijn eigen kamer iets bizonder aanlokkelijks; hier kan hij voortdurend al hunne levensgewoonten bestudeeren, geheel anders dan in de vrije natuur en nog veel beter dan in eenen zoölogischen tuin, waar hij uit den aard der zaak toch slechts enkele uren achtereen kan verwijlen. Natuurlijkerwijze moet hij ter verkrijging eener juiste kennis van die levensgewoonten het verblijf der dieren zoodanig inrichten, dat zij zich daar evenals in de natuur volkomen in hun element gevoelen en juist om deze rede zijn de vogels, wier levenselement de lucht is, als kamerdieren moeielijk te houden, hoogstens met uitzondering der eenmaal aan de gevangenschap gewende, doch, mijns inziens, ietwat vervelende kanarievogels. Onder de zoogdieren echter, welken men door het verstrekken eener ruime kooi eenigermate het gemis hunner volkomen vrijheid kan vergoeden, heeft men in dit opzicht al zeer weinig keuze; het meest gezocht zijn onder deze nog altijd de bekende witte muizen, die nu evenwel wegens den minder aangenamen geur, dien zij afgeven, juist niet zoo bizonder voor »salondiertjes” geschikt zijn. Ik meen dus velen dierenvrienden een kleinen dienst te bewijzen met hun eene »reuklooze” muizensoort aantebevelen die daarenboven nog aan alle andere, aan kamerdieren gestelde eischen voldoet, namelijk de egyptische woestijnmuis. Een kooi voor deze diertjes kan men van hout of metaal met glas of draadnet voor weinig geld laten maken; (de mijne is 1 meter lang, 60 centimeter hoog en 60 centimeter breed en van boven open). De bodem is met zand bedekt, dat slechts ongeveer eens in de drie maanden ververscht behoeft te worden. Een klein houten kastje met watten of houtwol dient den diertjes tot slaapplaats, terwijl men hun verder een bakje met ongepelde gierst en een dito met water verstrekt. Van beiden gebruiken zij zeer weinig, zoodat ze aan onderhoud zoogoed als niets kosten. Die uiterst geringe kosten worden daarenboven nog ruimschoots vergoed door hunne groote bewegelijkheid, tamheid en slimheid, eigenschappen , waardoor zjj in veel sterker mate uitmunten dan de witte muizen. Bestellen kan men deze inderdaad alleraardigste diertjes bij EMMERICH HÄISZLER, Weenen I, Annagasse, 18; de prijs per paar bedraagt 5 mark en aan de verzending zijn geen bezwaren verbonden.