Alhoewel het door eonige bergreeksen ingeslotene Passumah-plateau in de laatste jaren tamelijk bekend is geworden, zullen nadere mededeelingen omtrent de natuurlijke gesteldheid van dit gewest voor sommige personen toch misschien nog welkom zijn. Het is door diepe ravijnen doorsneden en rust op golfvormige basaltlagen, welke meer of min met ijzeroxyde bevattende klei, conglomeraten en humus bedekt zijn. De oorspronkelijke vegetatie is, behalve in de ongemeen diepe en steile ravijnen, meestal vernietigd, en Alang-Alang soorten met vele Melasoma’s vermengd, zijn langzamerhand op de plaats der vroegere bosschen opgekomon. Daar waar de primitieve toestand nog bestaat, treft men o. a. planten aan, welke gewoonlijk niet beneden de 2000 voeten s. m. gevonden worden, zooals boomvarens, eikenboomen enz.