Ongetwijfeld bestaat er geene wetenschap die, in vergelijking met anderen, minder beoefend wordt dan de meteorologie. In vroeger tijden geheel onbekend, bevindt zij zich tegenwoordig nog in hare eerste periode van bestaan. Dit en de overweging dat zij tot die vakken behoort die in de praktijk geen direct geldelijk voordeel opleveren, zijn wel de voornaamste redenen waarom er slechts weinigen gevonden worden, die haar bestudeeren. Desniettegenstaande schijnt men echter in deze eeuw toch meer van de waarde der kennis en beoefening der regelen van het weder doordrongen te zijn geworden, getuige de zoowel in de nieuwe als oude wereld allerwege verrezen inrichtingen, waarvan Nederland het Kon. Ned. Meteor. Instituut, als voorbeeld kan aanwijzen. Zelfs maken sommigen dezer instellingen in Europa, o. a. de “Deutsche Seewarte”, hunne waarnemingen dagelijks publiek en geven zoodoende voortdurend een overzicht van den weêrstoestand van bijna geheel dit werelddeel