De republiek Mexico is, tengevolge harer geographische ligging en natuurlijke hulpbronnen, zonder twijfel bestemd, in den loop der tijden een belangrijke rol op het wereldtooneel te spelen. Den Atlantischen en Stillen Oceaan van elkander scheidend, tusschen Europa en Azië zich uitstrekkend en in het bezit van alle die eigenaardige topographische schoonheden, waarmede de natuur dit land zoo rijkelijk heeft bedeeld, heeft Mexico eene geographische ligging, die de moderne Europeesche en Amerikaansche staten aan de eene zijde en de Aziatische aan de andere, aan haar ondergeschikt maakt en zal maken; bovendien vormt deze republiek den natuurlijken verbindingsweg tusschen beide werelddeelen, terwijl aan de oostkust de havens aan de overbevolkte streken van Europa een grooten invoer toelaten. Verder bevinden zich in hare onmiddellijke nabijheid de talrijke eilanden van den Stillen Oceaan, van Australië, Japan, China en Indië. In het noorden is de Groote Republiek steeds ijverig bezig voor de producten van hare uitvindingen nieuwe afnemers te zoeken, terwijl ten zuiden de minder bevoorrechte republieken van Spaansch-Amerika zijn gelegen, die allen tot Mexico als de leidster hunner toekomst opzien. HUMBOLDT beschreef Mexico als de »Handelsbrug der wereld” en er is geen twijfel mogelijk dat door de vruchtbare landstreken dezer republiek de kortste en voordeeligste transatlantische transportweg gelegen is. In zijne uitgestrekte vlakten, zijn verschillend klimaat, beneden warm en boven koel, zjjn bergketens en hooglanden , zijne schaduwrijke dalen en breede hellingen, biedt Mexico aan de kolonisatie alle voordeelen van een land, waar de temperatuur van een tropisch, sub-tropisch en gematigd klimaat tot die van het arktische afdaalt en zoodoende alle producten van den bodem te verkrijgen en te kweeken zijn. Bovendien bevat het land onmetelijke schatten aan mineralen in den bodem, die slechts op ontginning wacht.