Adansonia digitata L. Adansonia ter eere van MICHEL ADANSON, een Fransch kruidkundige, geboren 7 April 1727, overleden 3 Aug. 1806. Apenbroodboom dus genoemd omdat deze dieren gaarne de vruchten eten, digitata, handvormig, omdat de bladeren dezen vorm vertoonen) of Baobab, beboorende tot de Malvaceae, onderfamilie Bombaceae en tot de éénbroederigen, veelhelmigen ( Monadelphia Polyandria), inheemsch in tropisch Afrika en Oost-Indië, wordt beschouwd als de grootste of liever breedste boom ter wereld. Verscheidene exemplaren door ADANSON gemeten waren van 20—26 meter in omvang. De stam verdeelde zich op 5 meter hoogte in vele horizontale takken, die n et hunne uiteinden den grond raakten; deze takken waren 15 —18 meter lang en van zulk een omvang, dat iedere tak een reusachtigen boom vormde. Waar het water van eene naburige rivier de aarde zoodanig weggespoeld had, dat de wortels van een dezer boomen bloot kwamen, werd het gedeelte dat bloot lag gemeten; het was 37 meter lang! De plant draagt vruchten die op een pompoen gelijken, en tot verschillende doeleinden als vaatwerk worden gebruikt. De bast levert een ruwe vezelstof, die de inboorlingen bezigen tot het maken van touw. Ook wordt er een kleedingstuk van vervaardigd, waarmede zij hun middel tot de knieën bedekken; de jonge bladeren dienen als voedsel in tijd van schaarschte, terwijl de groote gebruikt worden als dakbedekking. Te Sierra Leone wordt de plant niet grooter dan een gewone appelboom. Het hout heeft als timmerhout geen waarde; desniettegenstaande gebruiken de inboorlingen het ter vervaardiging van doodkisten; de lijken worden daarin volkomen gedroogd zonder balseming.