Zooals ik in mijn vorig opstel reeds vermeldde, hek ik nog een aantal metingen gedaan aangaande de lichtkracht van petroleumvlammen. Ik heb daartoe behalve de gewone petroleum ook gebruikt de naar het mij voorkomt nog te weinig bekende kristalolie (Youngs Cristal Oil), waarvan het Bureau voor chemisch onderzoek, onder de Directie van den heer Dr. P. T. VAN HAMEL ROOD te Amsterdam, o. a. het volgende bericht: