Omtrent het gevaar van bovenaardsche telefoon- of telegraafdraden voor het inslaan van den bliksem is het een en ander medegedeeld in: Waarnemingen omtrent Onweders in Nederland over 1884 en in een opstel in het Maandblad voor Telegrafie No. 9 van jaargang 1885. Nu het onderwerp weêr ter sprake zal komen bij de aanstaande behandeling van de wet op de telefonie in de tweede kamer, scheen het niet onbelangrijk eene korte samenvatting van het daar vermelde voor een meer uitgebreid publiek te geven. Dat er werkelijk gevaar bestaat, blijkt genoegzaam uit de in bovengenoemd verslag medegedeelde feiten; wel worden die door den een anders verklaard dan door den ander, maar toch volgt uit die verschillende verklaringen, dat men van alle zijden erkent, dat in de lucht gespannen draden een rol spelen bij de ontladingverschijnselen van een onweer.