Op den 3den Februari van dit jaar overleed te Utrecht in den ouderdom van 72 jaren , de oud-hoogleeraar C.H.D. BUYS BALLOT, hoofd-directeur van het Kon. Ned. Met. Instituut, Ridder van de Orde van den Nederlandschen Leeuw enz. enz. Welke beteekenis dit bericht, zoo kort en eenvoudig als het dáár gesteld is, heeft voor zijn huisgezin, voor zijne vrienden en bekenden , voor zijn vaderland, voor de wetenschap, daarvan willen wij trachten een denkbeeld te geven door een korte schets van zijn werkzaam leven op zeer uiteenloopend gebied. Vooral voor de lezers van dit album is het van gewicht nader kennis te maken met den afgestorvene, omdat hij zich niet alleen op de verschillende takken van natuurwetenschappen, waaraan dit tijdschrift gewijd is, bewogen heeft, maar in vele daarvan nieuwe inzichten gegeven heeft. Niet slechts aan een der deelen van de wetenschap der natuur wijdde hij zich. Neen! hij omvatte ze alle in meerdere of mindere mate, en bovendien hield zijn geest zich nog bezig met vraagstukken op geheel ander gebied; eigenlijk wekte elke tak van menschelijk werken zijne belangstelling op. Den 10den October 1817 werd CHRISTOPHORUS HENRICUS DIDERICUS BUYS BALLOT te Kloetinge geboren, waar zijn vader predikant was bij Nederduitsch hervormde kerk.