LOUIS SCHWENDLER, chef van het bureau voor elektrische verlichting in Engelsch-Iudië, heeft onlangs te Londen een uitvoerig on nauwgezet onderzoek ingesteld omtrent elektrische verlichting, ter beantwoording van de hem gestelde vraag, of invoering daarvan voor de stationsgebouwen in Indië wenschelijk zoude zijn. De resultaten van deze proeven hoeft SCHWENDLER onlangs publiek gemaakt, en het komt mij voor, dat deze belangrijk genoeg zijn om ze onder de aandacht te brengen van de lezers van het “Album der Natuur”. Het schijnt dat de verwachtingen, welke men heeft opgewekt omtrent een spoedige vervanging van het lichtgas door elektrische verlichting ook in onze woningen, zeer overdreven moeten geacht worden.