Het volgende opstel bevat den hoofdzakelijken inhoud eener voorlezing, gehouden door Pater SECCHI, den bekenden directeur van het observatorium te Rome, die zelf een belangrijk aandeel heeft gehad in de daarin vermelde ontdekkingen. Daar dit onderwerp in het Album nog niet in zijn geheel behandeld is, al zijn ook in het Bijblad de gewigtigste ontdekkingen door de spectraal-analyse telkens vermeld geworden, zoo meenen wij aan onze lezers geen ondienst te doen met de vertaling dezer voorlezing, bewerkt naar die, welke onlangs door ALFRED GAUTIER gegeven is in de Bibliothèque universelle de Génève, Archives No. 91, p. 145. HG.