Wie onzer lezers kent den Kameleon niet, — althans bij naam? Wie hunner heeft nimmer gehoord van zijne zonderlinge kleumveranderingen, waardoor hij het symbool is geworden van den man, die beurtelings de kleuren van alle partijen draagt, al naar gelang, dat zijn eigenbelang het meêbrengt? En toch is dit vermogen tot kleursverandering geenszins de meest opmerkelijke bijzonderheid in dit dier, dat nog in velerlei andere opzigten een der zonderlingste schepselen is, die op aarde leven.