Wij moeten thans twee andere personen laten optreden, die eene hoofdrol vervuld hebben in de geschiedenis der werktuigen, waarmede wij ons bezig houden. Deze zijn: Hans of Johannes on Zacharias Janssen, vader en zoon, even als Lippershey , brillenslijpers te Middelburg. Beiden woonden ook in elkanders nabijheid, namelijk ieder in een der toenmaals tegen de Nieuwe kerk aan staande, sedert afgebroken huizen, doch aan tegenovergestelde zijden der kerk. Het getuigenis voor hans en zaciiarias Janssen is bevat in een in 1655 verschenen geschrift van pierre borel , lijfarts van lodewijic XIV, die het geschreven had op uitnoodiging van Willem Boreel, die daardoor voor zijne vaderstad de eer der uitvinding wenschte te handhaven. Willem Boreel, baron van Vroendijke, heer van Duinbeke en pensionaris van Amsterdam, was namelijk in 1591 te Middelburg geboren. Hij was in 1619 advocaat der Oost-Indische compagnie en werd als zoodanig in dat jaar naar Engeland gezonden. Na andere gezantschappen vertrok hij in 1627 als gewoon ambassadeur naar Parijs. Aldaar leerde hij Borel kennen, met wien hij echter niet, zooals de overeenkomst in naam ligtelijk zoude doen vermoeden, verwant was.