In het opstel, getiteld: De twee gewigtigste Nederlandsche uitvindingen op natuurkundig gebied, geplaatst in het laatste nommer van den vorigen jaargang, is op bl. 367 de vraag door mij gedaan; »Waar vindt men hier te lande een standbeeld of zelfs een gedenkteeken, dat herinnert aan eenen beroemden natuurkundige? Aan eenen Christiaan Huijgens, b. v.?” Het verheugt mij, van eene geachte zijde daarop opmerkzaam gemaakt, thans op het laatste gedeelte dezer vraag een bevestigend antwoord te kunnen geven, en aldus eene onwillekeurige dwaling te herstellen. In 1857 is door de Vereeniging ter beoefening der Geschiedenis van’s Gravenhage, op hare kosten, boven den grafkelder, in de Groote of St. Jacobskerk, te ’s Gravenhage, waarin het lijk van den beroemden man, nevens dat van zijnen weinig minder uitstekenden vader rust, een vierkante zwarte gedenksteen geplaatst, waarop met gouden letters de woorden gelezen worden: Grafplaats van Constantijn en Christiaan Huijgens.