Geen tijdvak was rijker aan grootsche , invloedrijke ontdekkingen. Wanneer wij de menigte van feiten trachten te overzien , in den loop van die vijftig jaren aan onze kennis toegevoegd, dan overstelpt ons hun aantal. Men ontwaart een gevoel, als wanneer men het oog slaat naar den helderen, nachtelijken hemel, waar duizende lichtstippen ons tegenflikkeren, in welker menigte het oog zich verliest en slechts den indruk ontvangt van eenen algemeenen , daarvan uitstralenden lichtglans. Gij zult mij vergunner u slechts op eenige der sterren van do eerste grootte te wijzen.

Album der natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Kruseman

P. Harting. (1864). 1813-1863 Fragment uit eene redevoering, uitsgesproken bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het natuurkundig gezelschap te Utrecht, den 6 November 1863. Album der natuur, 13(1), 1–5.