Aan velen onzer lezers zijn voorzeker de beide fraaije platen bekend, door den heer SCHLEGEL gevoegd bij het door hem bewerkte gedeelte van de Natuurlijke historie van Nederland, afdeeling Vogels, en waarop twee tafereelen (XVI en XVII) van het vogelleven op het Schollevaars-eiland zijn voorgesteld. In de eerste dezer platen ziet men een gedeelte van den buitenrand des eilands mot een boschje van elzenhout, waarin eene menigte blaauwe en roode reigers, kwakken en schollevaars nestelen, terwijl iets verder lepelaars digt bijeen tusschen het riet broeden en verscheidene soorten van eenden in het water rondzwemmen.