In de studiën over Borneo, door den heer A. W. M. VAN HASSELT, geplaatst in den jaargang van 1860, is op bl. 74 reeds gewag gemaakt van deze zoogenaamde «Watermuziek”, op Borneo door SCHWANER waargenomen. Wij hebben echter gemeend, dat het feit belangrijk genoeg is om hier ook de waarnemingen van den heer PRAEGER op te nemen. Het vermoeden des schrijvers, dat de door hem gehoorde geluiden aan visschen moeten worden toogeschreven, mag als zeer waarschijnlijk worden beschouwd, eensdeels omdat elke andere hypothese hier, naar het schijnt, ontoereikend is, anderdeels omdat de voorbeelden van visschen, die geluid voortbrengen, vrij talrijk zijn. JOHANNES MÜLLER heeft daarvan in een opstel, in 1857 verschenen in het Archiv für Anatomie und Physiologie, p. 263, een overzigt gegeven. Hij telt uit de volgende familiën geluidgevende visschen op.