In de lente van 1848 verlieten twee nog jeugdige natuuronderzoekers, A. R. WALLACE en H. W. BATES, hun vaderland, Engeland, met het voornemen om eenige jaren te gaan doorbrengen aan de boorden van den rouzenstroom , die van den voet van het Andesgebergte tot aan den Atlantischen oceaan Zuid-Amerika doorkronkelt. Door voorafgaande studie wel toegerust voor hunne taak, stelden zij zich voor natuurvoorwerpen te verzamelen, dubbelen daarvan naar Londen te zenden om daar verkocht te worden en zoo de onkosten hunner reis te dekken, en bovendien hunne aandacht meer bijzonder te vestigen op al zulke feiten, die strekken konden om het vraagstuk aangaande den oorsprong der soorten op te lossen.