Eerstdaags zal een werk verschijnen van den heer J. BETRAND, over de Parijsche akademie van wetenschappen van 1666 tot 1793. Het is geput uit de tot dusverre onuitgegeven proces-verbalen der zittingen gedurende dat tijdvak, en bevat zonder twijfel belangrijke bijdragen tot de geschiedenis der geheele natuurkundige wetenschap. Een hoofdstuk daaruit is geplaatst in de Revue des cours scientifiques, van den 21sten November 1868. Wij ontkenen daaraan het volgende betreffende HUYGENS. BERTRAND noemt zijnen naam aan het hoofd der leden van de nieuwe akademie, onder bijvoeging der volgende woorden: „een der grootste mannen van zijnen tijd, een zeldzaam en bewonderenswaardig genie, dat gedurende meer dan vijftien jaren in de akademie schitterde, en die het doorluchtigste van hare leden was.”