Om eenig denkbeeld te geven van bet groote aantal geschriften over onderwerpen uit het gebied der dierkunde, welke in den loop der laatste jaren verschonen zijn, moge het volgende dienen. Sedert eenigen tijd wordt door eene vereeniging van Engelsche dierkundigen, aan welker hoofd dr. A. C. L. G. GÜNTHER staat, een jaarlijksch verslag gegeven over den inhoud der in den loop van het vorige jaar verschenen dierkundige geschriften, onder den titel van: The record of zoölogical Uterature. Vier jaargangen van dit nuttige werk zijn verschenen, het laatste over 1867. Ziehier eene recapitulatie van het aantal bladzijden der daarin vermelde geschriften, gerangschikt naar de hoofdafdeelingen van het dierenrijk, met uitzondering van den eersten jaargang, waarvan alleen de eindsom door den uitgever is vermeld.