Toen ik onlangs op het eiland Tholen was, vestigde dr. J. VAN DER BURGHT mijne aandacht op eenen merkwaardigen lindeboom, die zich bevindt nabij het dorp St. Maartensdijk, digt bij de plek waar vroeger een kasteel stond, dat, naar men zegt, door JACOBA VAN BEIJEREN bewoond is geweest. De boom is niet alleen geheel hol, maar van den oorspronkelijken stam zijn zelfs slechts eenige brokstukken overgebleven, waarin men echter, gelijk uit de hierbij gevoegde afbeelding blijkt, nog den vroegeren omtrek van den stam herkennen kan. Desniettegenstaande heeft deze boom nog eene digte bladerenkroon, welke echter grootendeels gedragen en gevoed wordt door een afzonderlijken stam, die met den hoofdstam bovenwaarts alleen door een boog verbonden is en benedenwaarts, op korten afstand van het middelpunt des hoofdstums, in den grond wortelt. Werkelijk schijnt het op den eersten blik, alsof een veel dunnere boom binnen in de holte van den ouden, dikken boom gegroeid is.