De wakende heer B. VAN MEURS, leeraar aan het seminarie te Kuilenburg, heeft eenige. bladzijden van een boekje getiteld: De luchtballon, eene voorlezing gehouden te Rotterdam den 28sten September 1870, aan een betoog gewijd, dat het luchtschip, hetwelk DR. DIOSCORIDES in 2070 in zijn droom zag, niet deugt, en dat het zeer gevaarlijk zoude zijn met zulk een schip een reis te doen. Wij gelooven te mogen verzekeren dat de wakende DR. DIOSCORIDES het daaromtrent volmaakt met den heer VAN MEURS eens is. Maar wat DR. DIOSCORIDES van zijn leven ook al gedroomd hebbe, zeker heeft hij nooit kunnen droomen, dat een wakende zijne visioenen voor ernst zoude opvatten, en zich de moeite geven deze te weerleggen. Overigens bevelen wij de lektuur van dit boekje aan. Het is onderhoudend geschreven, en — er komt zelfs ook een droom in voor.