Een der prachtigste natuurwonderen is voorzeker de reusachtige waterval der Zambesi, in de binnenlanden van zuidelijk Afrika, waaraan LIVINGSTONE, die hem voor eenige jaren ontdekte, den naam van “Victoria-waterval” heeft gegeven. In het vorige jaar werd deze waterval op nieuw bezocht door een duitsch reiziger , EDUARD MOHR. Hij bereikte hem, na een moeitenvollen tocht, den 19 Juni 1870. De twee volgende avonden werden grootendeels besteed aan het doen van astronomische waarnemingen, — waaronder een vijfentwintigtal metingen van maansafstanden, — ten einde de breedte en lengte van de plaats des watervals nauwkeurig te bepalen. Als voorloopige uitkomst zijner berekening geeft MOHR: Ziehier nu de beschijving welke MOHR van dezen reusachtigen waterval geeft.