Er is dezer dagen een boekje uitgekomen, met een honderdtal versjes of rijmpjes, waarvan de schrijver zich DIOSKORIDES noemt. Van meer dan ééne zijde is de vraag tot mij gericht: of die DIOSKORIDES dezelfde is als de schrijver van Anno 2065, waarvan de derde herdruk als Anno 2070 verschenen is. Dat die DIOSKORIDES en ik dezelfde persoon zijn, is genoog bekend en ook nooit door mij ontveinsd, maar, daar ik noch met de vederen van een ander wil pronken noch verantwoordelijk wil gesteld worden voor hetgeen een ander verkiest te zeggen, zoo gevoel ik mij verplicht aan het publiek mede te deelen dat ik onder dien naam nooit iets anders dan dit kleine werkje geschreven heb noch ook verder schrijven zal. Het gebruik van een pseudonym is blijkbaar niet geheel zonder gevaar. Ter verklaring hoe dezelfde naam, zij het dan ook later met weglating van het praedicaat Dr., door twee verschillende personen op den titel hunner geschriften heeft kunnen worden geplaatst, zijn slechts twee gevallen mogelijk. Het eerste is dat men terecht of te onrecht dien naam voor een geschikt lokaas houdt om lezers en koopers te vangen. Daar ik nu dit noch van den schrijver noch van de uitgevers der bewuste rijmpjes veronderstellen mag, omdat zij, dit doende, als oneerlijke lieden zouden hebben gehandeld die het publiek trachten te misleiden, zoo schiet, als tweede alternatief, alleen de mogelijkheid over dat de naam DIOSKORIDES geen pseudonym maar werkelijk een hier of daar bij den burgerlijken stand bekende familienaam is. Dan is het aan mij, mij te verontschuldigen dien als pseudonym te hebben aangenomen. Het is daarom dat ik mij eenigszins verplicht reken hier bij te voegen, dat ik dien naam niet aangenomen maar ontvangen heb, namelijk van de te Leipzig gevestigde Academia Leop. Car. Caesarea Naturae Curiosorum, toen zij mij voor eenige jaren de eer aandeed van mij tot lid te benoemen. Deze Akademie heeft namelijk de voorzeker wel ietwat vreemde gewoonte van aan elk harer medeleden den naam van den eenen of anderen vroeger geleefd hebbenden beroemden natuuronderzoeker te geven.