Het is genoeg bekend, dat in den loop der laatste jaren herbaaldelijk groote ongelukken door de ontploffing van nitroglycerine ontstaan zijn. Fabrieken waarin deze gevaarlijke stof bereid werd, schepen waarin zij vervoerd werd, zijn in de lucht gevlogen, mijnarbeiders, die er niet met genoegzame voorzichtigheid mede omgingen, zijn er door gedood geworden. Dat ook zelfs zeer kleine hoeveelheden tot eene gevaarlijke ontploffing kunnen aanleiding geven, leert het volgende, onlangs door GORUP-BESANEZ medegedeelde geval. Een der in zijn laboratorium werkende studenten had eene kleine hoeveelheid nitroglycerine bereid en daaraan eenige der in de leerboeken vermelde eigenschappen nagegaan. Zoo werd bevestigd gevonden, dat de nitroglycerine, in eene dunne vlakke laag uitgegoten, slechts moeielijk ontvlamt. Iets daarvan in eene porseleinen schaal verwarmd en met een brandenden houtspaander aangeraakt, verbrandde desgelijks slechts met een knetterend geruisch. Daardoor minder omzichtig geworden, kwam de student, — op een oogenblik dat de professor juist het lokaal verlaten had, — op de gedachte om 10 droppels van zijn praeparaat in een ijzeren keteltje, zooals tot zandbad gebruikt wordt, door eene daaronder geplaatste gasvlam snel te verhitten. Eerst liet zich een knetterend geluid hooren, en dadelijk daarop had eene vreoselijke ontploffing plaats. Toen de professor oogenblikkelijk naar het laboratorium snelde, zag hij het volgende.