De proeven, die hier te lande meermalen genomen zijn om ijsverstoppingen door middel van buskruid-ontploffingen op te ruimen, hebben slechts gebrekkig beantwoord aan het doel dat men zich daarmede voorstelde. Beter schijnt daarvoor de dynamiet geschikt te zijn. Men leest daaromtrent het volgende in eene verhandeling van BERTHELOT, over het ontploffingsvermogen van verschillende zelfstandigheden, geplaatst in de Annales de Chemie et de Physique 1871 p. 262. “Gedurende het beleg van Parijs, heeft men, op raad der wetenschappelijke commissie en onder directie der commissie van wapening, groote hoeveelheden dynamiet bereid. Zij heeft tot verschillende doeleinden gediend, maar inzonderheid heeft zij zich nuttig bewezen tot opruiming van het ijs, toen de vloot van kanoneerbooten in de Seine, nabij Charenton, vast gevroren was. De gewone middelen daartoe vorderden te veel tijd en kosten; de Seine was over eene lengte van meer dan een kilometer bezet met ijsschollen, die op elkander gestapeld waren en eene enkele samenhangende massa vormden van den bodem der rivier tot aan de oppervlakte, van 3 tot 4 meters hoogte. Toch werd het doel in weinige dagen en met zeer geringe kosten bereikt, eenvoudig door dynamiet aan de oppervlakte van het ijs te doen ontploffen. Hare ontploffing verbrak de stapels van ijsschollen over eene groote uitgestrektheid; zoodat het vervolgens gemakkelijk was de brokstukken door den stroom te doen afvoeren, daarbij geholpen door een kleine stoomboot.”