Den 29 November j. 1. overleed, in de nabijheid van Napels, MARY SOMMERVILLE, geb. FAIRFAX, in den hoogen leeftijd van nagenoeg 92 jaren. Zij was namelijk geboren den 26 December 1780. Haar vader was do vice-admiraal Sir WILLIAM GEORGE FAIRFAX. Zij is tweemaal gehuwd geweest, de eerste maal met kapitein GREIG, de tweede maal met Dr. WILLIAM SOMMERVILLE. Reeds gedurende hare eerste jeugd, die zij te Edinburgh doorbracht, beoefende zij de wiskunde naar EUCLIDES en leerde zij het latijn, voornamelijk met het doel om de Principia van NEWTON te kunnen lezen. In haren eersten echtgenoot, die zelf een uitstekend wiskundige was, vond zij vervolgens eenen leermeester, die het verstond aan den geest zijner vrouw eene richting te geven, waardoor zij niet alleen eene grondige beoefenares der wis- en natuurkundige wetenschappen werd, maar tevens als schrijfster meer bijgedragen heeft tot verspreiding van kennis dan eenige andere vrouw in deze eeuw.