Herhaaldelijk zijn aan mij of aan de redactie brieven gericht, waarin de wensch is uitgedrukt, dat wij in dit tijdschrift mochten mededeelen: hoe wij dachten over het zoogenaamd spiritisme, en waarin tevens het verlangen werd te kennen gegeven, dat natuurkundigen zich met een gezet onderzoek daarvan zouden bezig houden, opdat men eenmaal met zekerheid weten zoude wat men te denken heeft van de zonderlinge verhalen die daaromtrent in omloop zijn. Deze brieven zijn tot dusver persoonlijk door ons kortelijk beantwoord, met de opmerking dat het onderwerp, waaromtrent de schrijvers inlichting verlangden, buiten het kader ligt van een tijdschrift, hetwelk zich alleen tot taak heeft gesteld werkelijke natuurkennis onder zijne lezers te verbreiden.