De bekende natuuronderzoeker, Prof. AGASSIZ, was reeds sedert eenigen tijd in onderhandeling met de regeering van den staat Massachusetts over de oprichting van een zoölogisch station op de kust van Nantucket. Van die onderhandeling en van de daarbij ondervonden moeielijkheden werd een bericht gegeven door een correspondent te Boston in de New-York Tribune. Dit bericht werd gelezen door zekeren heer JOHN ANDERSON, een rijk geworden sigarenfabriekant. Deze heer had, toen hij eenige jaren geleden, ten gevolge van te druk werk, ziekelijk was geworden, zich gevestigd op een daartoe door hem aangekocht eiland, Penikese, een der Elizabeths-eilanden op de kust van Massachusetts. Hij had daar een huis laten bouwen en omstreeks 25,000 dollars aan allerlei verbeteringen besteed. Zijne gezondheid had zich in dit heerlijk klimaat volkomen hersteld. Later werd hem 75,000 dollars voor zijn eiland geboden, maar hij schatte het op 100,000 dollars. Toen nu do heer ANDERSON bekend was geworden met de nog altijd op eenige bezwaren stuitende pogingen van AGASSIZ, schreef hij hem en bood hem zijn eiland Penikese ten geschenke aan om daar de door hem bedoelde inrichting tot stand te brengen, en dit niet alleen, maar hij voegde er een som van 50,000 dollars bij voor de eerste kosten van oprichting.